Գաղտնիության քաղաքականություն

 1. Ընդհանուր դրույթներ
 2. https://noventiqstore.am/ ինտերնետային կայքը (այսուհետ նաև՝ «Կայք») կառավարվում է «ՆՈՎԵՆՏԻՔ» ՍՊ ընկերության (այսուհետ նաև՝ «Ընկերություն») կողմից, դրա միջոցով Ընկերության անունից ծառայություններ մատուցելու նպատակով (այսուհետ նաև՝ «Ծառայություններ»), որոնց նկատմամբ գործում են Կայքում հրապարակված սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը և դրա անբաժանելի մասը կազմող ակտերը:
 3. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության նպատակն է իրազեկել, տեղեկատվություն տրամադրել այն մասին, թե Կայքից օգտվելու արդյունքում անձնական տվյալների հավաքման, օգտագործման, հրապարակման կամ այլ կերպ մշակման, ինչպես նաև այդ տվյալների մշակման առնչությամբ Տվյալների սուբյեկտի իրավունքների վերաբերյալ ինչ քաղաքականություն է վարում Ընկերությունը:
 4. Ընկերությունը մշակում է անձնական տվյալները Ծառայությունները մատուցելու և դրանք կատարելագործելու նպատակով: Օգտվելով Ծառայություններից՝ Տվյալների սուբյեկտը համաձայնում է Ընկերության կողմից, սույն գաղտնիության քաղաքականությանը համապատասխան, իր տվյալների հավաքմանը, օգտագործմանը կամ այլ կերպ մշակմանը:
 5. Ընկերությունը իրավասու չէ երկրորդային նպատակների համար օգտագործելու Տվյալների սուբյեկտի անձնական տվյալները՝ առանց վերջինիս համաձայնության: Տվյալ պարագայում հայցվում է Տվյալների սուբյեկտի համաձայնությունը:
 6. Առանձին ծառայությունների մատուցման համար Ընկերությունը կարող է հրապարակել լրացուցիչ դրույթներ, որոնք սույն Գաղտնիության քաղաքականության անբաժանելի մասն են: Այդպիսի լրացուցիչ դրույթներ են պարունակում Կայքում հրապարկված «Cookie» քաղաքականությունը:
 7. Սույն քաղաքականության մեջ օգտագործված հասկացությունները.
 8. Անձնական տվյալ՝ ֆիզիկական անձին վերաբերող ցանկացած տեղեկություն, որը թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով նույնականացնել անձի ինքնությունը.
 9. Անձնական տվյալների մշակում` անկախ իրականացման ձևից և եղանակից (այդ թվում՝ ավտոմատացված, տեխնիկական ցանկացած միջոցներ կիրառելու կամ առանց դրանց) ցանկացած գործողություն կամ գործողությունների խումբ, որը կապված է անձնական տվյալները հավաքելու կամ ամրագրելու կամ մուտքագրելու կամ համակարգելու կամ կազմակերպելու կամ պահպանելու կամ օգտագործելու կամ վերափոխելու կամ վերականգնելու կամ փոխանցելու կամ ուղղելու կամ ուղեփակելու կամ ոչնչացնելու կամ այլ գործողություններ կատարելու հետ.
 10. Անձնական տվյալների փոխանցում երրորդ անձանց` անձնական տվյալները որոշակի կամ անորոշ շրջանակի այլ անձանց փոխանցելուն կամ դրանց հետ ծանոթացնելուն ուղղված գործողություն, այդ թվում` զանգվածային լրատվության միջոցներով անձնական տվյալները հրապարակելը, տեղեկատվական հաղորդակցման ցանցերում տեղադրելը կամ այլ եղանակով անձնական տվյալներն այլ անձի մատչելի դարձնելը.
 11. Անձնական տվյալների օգտագործում` անձնական տվյալների հետ կատարվող գործողություն, որի ուղղակի կամ անուղղակի նպատակը կարող է լինել որոշումներ ընդունելը կամ կարծիք ձևավորելը կամ իրավունքներ ձեռք բերելը կամ իրավունքներ կամ արտոնություններ տրամադրելը կամ իրավունքները սահմանափակելը կամ զրկելը կամ այլ նպատակի իրագործումը, որոնք Տվյալների սուբյեկտի կամ երրորդ անձանց համար առաջացնում կամ կարող են առաջացնել իրավական հետևանքներ կամ այլ կերպ առնչվել նրանց իրավունքներին ու ազատություններին.
 12. Սույն քաղաքականության շրջանակներում Անձնական տվյալներ մշակող՝ «ՆՈՎԵՆՏԻՔ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որը կազմակերպում և (կամ) իրականացնում է անձնական տվյալների մշակում.
 13. Տվյալների սուբյեկտ` ֆիզիկական անձ, որին վերաբերում են անձնական տվյալները.
 14. Կայքի այցելու՝ յուրաքանչյուր ոք, ով մուտք է գործում Կայք և օգտագործում է այն որոշակի նպատակով.
 15. Կայքի օգտատեր՝ յուրաքանչյուր ոք, ով գրանցված է Կայքում և ունի անձնական օգտագործման հաշիվ.
 16. Երրորդ անձ՝ ցանկացած անձ, մարմին, հիմնարկ կամ կազմակերպություն, որը չի հանդիսանում Տվյալների սուբյեկտ, անձնական տվյալների մշակող կամ լիազորված անձ, և որի իրավունքները կամ օրինական շահերին առնչվում կամ կարող են առնչվել անձնական տվյալները մշակելու արդյունքում.
 17. Ծառայություններ՝ Ընկերության կողﬕց մատուցվող ծառայությունները, որոնց առանձին նկարագրության և մատուցման պայմանների մասին ներկայացված են Կայքի Վաճառքի կանոններ և Վճարում և Առաքում բաժիններում։
 18. Մշակման ենթակա անձնական տվյալները
 19. Սույն քաղաքականության շրջանակներում անձնական տվյալների ծավալը, որը ենթակա է մշակման, կարող է փոփոխվել՝ կապված Տվյալների սուբյեկտի կարգավիճակի և վերջինիս կատարած գործողությունների հետ:
 20. Կայքի այցելուների համար այդպիսի տվյալները ներառում են՝ անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան տարեթիվ, օր, ամիս, կոնտակտային հեռախոսահամար, բջջային հեռախոսահամար, առաքման հասցե, ֆաքսի համար, կազմակերպության մասին տեղեկություն, պաշտոն, էլ. հասցե, տվյալներ բնակության երկրի, քաղաքի, տարածաշրջանի մասին, տեղեկատվություն բանկային քարտի մասին (համարը, CVV-ն, անուն–ազգանունը՝ լատինատառ, քարտի գործողության ժամկետը լրանալու տարին և ամիսը):
 21. Կայքի օգտատերերի համար այդպիսի տվյալները ներառում են՝ անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյալ տարեթիվ, օր, ամիս, կոնտակտային հեռախոսահամար, բջջային հեռախոսահամար, առաքման հասցե, ֆաքսի համար, կազմակերպության մասին տեղեկություն, պաշտոն, էլ. հասցե, տվյալներ բնակության երկրի, քաղաքի, տարածաշրջանի մասին, տեղեկատվություն բանկային քարտի մասին (համարը, CVV-ն, անուն–ազգանունը՝ լատինատառ, քարտի գործողության ժամկետը լրանալու տարին և ամիսը):
 22. Առցանց խանութից կատարված պատվերների և գնումների դեպքում Տվյալների սուբյեկտի բանկային տվյալները չեն մշակվում Ընկերության կողմից: Բանկային տվյալները մշակվում են միայն կայքի ծառայություններից օգտվելիս՝ միայն Տվյալների սուբյեկտի համաձայնությամբ: Բանկային տվյալները տրամադրվում են Ընկերության գործընկեր բանկին, որը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, այն էլ միայն պատվերն իրականացնելու նախապայմաններից ելնելով: Այս տվյալները չեն մշակվում երկրորդային նպատակների համար:
 23. Կայքի օգտատիրոջ և այցելուների վերաբերյալ անձնական այլ տվյալների մշակումը
 24. Ընկերությունը կարող է նաև հավաքել՝
 25. Կայքի այցելությունների մանրամասների և համացանցային հաղորդակցությունների վերաբերյալ տվյալներ,
 26. Տեխնիկական տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես է Տվյալների սուբյեկտը օգտվում Ծառայություններից, մասնավորապես, ինչ սարքով և բրաուզերով է մուտք գործում Կայք,
 27. Վճարային տեղեկատվություն և կայքի միջոցով իրականացվող գործարքների մանրամասները, այդ թվում՝ Տվյալների սուբյեկտի վճարումների վերաբերյալ,
 28. Տվյալների սուբյեկտի տեղակայման, այդ թվում IP հասցեի, ինչպես նաև շարժի վերաբերյալ տեղեկատվություն,
 29. Ցանկացած լրացուցիչ տեղեկություն, որը Տվյալների սուբյեկտը Կայքի միջոցով կտրամադրի Ընկերությանը («Cookie» գործիքների միջոցով ստացվող տվյալներ),
 30. Որոշ դեպքերում կարող ենք նաև պահանջել անձը հաստատող փաստաթղթի լուսապատճենը, հասցեի կամ այլ տվյալի վերաբերյալ ապացույց։
 31. Անձնական տվյալները մշակելու իրավական հիմքը
 32. Անձնական տվյալների մշակողը պարտավորվում է հետևել և ապահովել, որ տվյալները մշակվեն «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան:
 33. Անձնական տվյալները մշակվում են օրինական և որոշակի նպատակներով և առանց Տվյալների սուբյեկտի համաձայնութան դրանք չեն կարող օգտագործվել երկրորդային նպատակներով:

Անձնական տվյալների մշակումն օրինական է, եթե՝

 1. տվյալները մշակվել են օրենքի պահանջների պահպանմամբ, և Տվյալների սուբյեկտը տվել է իր համաձայնությունը, բացառությամբ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքով կամ այլ օրենքներով ուղղակիորեն նախատեսված դեպքերի, կամ
 2. մշակվող տվյալները ձեռք են բերվել անձնական տվյալների հանրամատչելի աղբյուրներից:
 3. Անձնական տվյալների մշակման նպատակները
 4. Տվյալների սուբյեկտի անձնական տվյալները մշակվում են հետևյալ նպատակներով՝
 5. Ծառայության մատուցման շրջանակներում Տվյալների սուբյեկտի նույնականացում.
 6. Կայքի օգտատերերին անհատականացված ծառայությունների տրամադրում.
 7. Ծառայությունների որակի բարելավում և նոր ծառայությունների մշակում.
 8. Անանուն տվյալների հիման վրա վիճակագրական և այլ հետազոտությունների անցկացում.
 9. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների տրամադրում ծրագրային ապահովման իրավատերերին, դիստրիբյուտորներին կամ վերավաճառողներին՝ ծրագրային ապահովումը օգտագործողի կամ այն կազմակերպության անունով գրանցելու նպատակով, որի շահերը ներկայացնում է օգտագործողը.
 10. Կայքի անխափան աշխատանքի և օգտատերերի հաշիվների գործունակության ապահովում և բարելավում.
 11. Կայքի օգտատերերին նորություններ, հատուկ առաջարկներ և այլ ապրանքների, ծառայությունների և իրադարձությունների մասին ընդհանուր տեղեկատվության տրամադրում, քանի դեռ օգտատերը գրավոր կերպով անցանց կամ առցանց եղանակով` էլեկտրոնային ստորագրությամբ վավերացված, չի հրաժարվել հիշյալ տեղեկությունները ստանալուց.
 12. Պատվերների, պայմանագրերի և այլ պարտավորությունների արդյունավետ կատարման ապահովում.
 13. Կայքի օգտատերերին և այցելուներին աջակցության տրամադրում, տեխնիկական աջակցության համար հերթագրում.
 14. Ծառայությունների օգտագործման վերահսկում.
 15. Տեխնիկական հարցերի հայտնաբերում, կանխարգելում կամ անհրաժեշտ այլ տեխնիկական տեղեկությունների հավաքում.
 16. Ընկերությանը ՀՀ օրենսդրությամբ վերապահված գործառույթների, լիազորությունների և պարտականությունների իրականացում և (կամ) կատարում:
 17. Անձնական տվյալների գաղտնիության ռեժիմը և մշակման անվտանգությունը
 18. Ընկերությանը հայտնի դարձած անձնական տվյալների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հանդիսանում է գաղտնի և պաշտպանված է օրենքով:
 19. Ընկերությունը չի ընդունում որոշումներ, որոնք կարող են իրավական հետևանքներ են առաջացնել Կայքի օգտատերերի համար կամ այլ կերպ ազդել նրանց իրավունքների ու օրինական շահերի վրա:
 20. Անձնական տվյալները պաշտպանելու համար Ընկերությունը նախատեսում է պաշտպանության համար բավարար տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցառումներ․
 21. Անձնական տվյալները պաշտպանելու համար Ընկերությունը ձեռնարկում է ողջամիտ քայլեր՝ տվյալները անօրինական օգտագործումից, հասանելությունից, հարապարակումից, փոփոխումից, ոչնչացումից կամ այլ միջամտությունից կանխելու և ապահովելու համար։
 22. Ընկերությունը նշանակել է անձնական տվյալների մշակման կազմակերպման համար պատասխանատու անձ:
 23. Ընկերությունը անձնական տվյալների անվտանգությունն ապահովելու համար ձեռնարկել է կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցներ:
 24. Անձնական տվյալների փոխանցումը երրորդ անձանց
 25. Ընկերությունը իրավասու է փոխանցելու անձնական տվյալները երրորդ անձանց՝ Տվյալների սուբյեկտի համաձայնության առկայության դեպքում:
 26. Ընկերությունը իրավասու է փոխանցելու անձնական տվյալները երրորդ անձանց, երբ դա բխում է Ընկերության՝ անձնական տվյալների մշակման նպատակներից, ինչպես նաև, երբ դա անհրաժեշտ է Ընկերության գործառույթների, պարտականությունների, լիազորությունների կատարման, Ծառայությունների մատուցման համար:
 27. Պետական և (կամ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից օրենքով նախատեսված դեպքում և կարգով ներկայացված պահանջի, ինչպես նաև Ընկերության իրավական պարտավորություններից ելնելով՝ Տվյալների սուբյեկտի անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել այդ մարմիններին։
 28. Կայքը կարող է պարունակել հղումներ՝ երրորդ կազմակերպությունների կայքերին կամ կայքերից: Այդ կայքերը կարող են ունենալ իրենց գաղտնիության քաղաքականությունները, և Ընկերությունը որևէ պատասխանատվություն չի կրում դրանց համար:
 29. Ընկերության վերակազմակերպման, սեփականատիրոջ փոփոխության կամ այլ իրադարձության դեպքում, որը կհանգեցնի անձնական տվյալների փոխանցմանը այլ անձի, այդ մասին Ընկերությունը կտեղեկացի էլ. փոստի և (կամ) Կայքում համապատասխան ծանուցում հրապարակելու միջոցով՝ պարզաբանելով անձնական տվյալների նոր մշակողի ինքնության, ինչպես նաև՝ Տվյալների սուբյեկտի ընտրության հնարավորությունները անձնական տվյալների մշակման կապակցությամբ:
 30. Ընկերությունը կարող է փոխանցել Անձնական տվյալները ոչ միայն ՀՀ տարածքում գործող, այլև ՀՀ տարածքից դուրս գործող ընկերություններին, իր գործընկեր կազմակերպություններին, որոնք ՀՀ իրավասու մարմնի կողմից սահմանված կարգով ունեն անձնական տվյալների մշակման համար բավարար պաշտպանության մակարդակ:
 31. Անձնական տվյալների հրապարակումը
 32. Տվյալների սուբյեկտի անձնական տվյալները կարող են հրապարակվել այն դեպքում, երբ դա ողջամտորեն անհրաժեշտ է՝
 33. իրավական պարտավորությունների կատարման համար,
 34. Ընկերության իրավունքները և սեփականությունը պաշտպանելու համար,
 35. Ծառայությունների հետ կապված հնարավոր խախտումները կանխելու կամ քննելու համար,
 36. Կայքի օգտատերերի, այցելուների կամ հասարակության անվտանգության ապահովման համար,
 37. իրավական պատասխանատվությունից պաշտպանվելու համար,
 38. Տվյալների սուբյեկտի համաձայնության առկայության դեպքում նաև այլ նպատակներով:
 39. Անձնական տվյալների պահպանումը և ժամկետները
 40. Ընկերությունը տեղակայված է Հայաստանի Հանրապետությունում, և անձնական տվյալները պահպանվում են «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան։
 41. Ընկերությունը պահպանում է անձնական տվյալները այնքան ժամանակ, քանի դեռ Տվյալների սուբյեկտը օգտվում է Ծառայություններից: Կայքի Ընդհանուր դրույթներով և պայմաններով սահմանված դեպքերում Ծառայությունները դադարեցվելու պարագայում, անձնական տվյալները կպահպանվեն Ընկերության համակարգերում և կմշակվեն այնքան ժամանակ և այն ծավալով, որքան օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ է տվյալներ մշակելու համար նախատեսված նպատակներն իրականացնելու համար, Տվյալների սուբյեկտի համաձայնությամբ սահմանված ժամկետով, կամ Ընկերության իրավական պարտավորությունները կատարելու, վեճերը լուծելու և Ընկերության իրավական պայմանագրերը կիրառելու համար։
 42. Տվյալների սուբյեկտի իրավունքները և պարտականությունները
 43. Տվյալների սուբյեկտն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հրաժարվելու իր կողմից տրված համաձայնությունից՝ ուղարկելով «Անձնական տվյալների մշակման համաձայնության հետկանչում» վերնագրով գրավոր ծանուցում կամ ուղարկելով էլեկտորնային ստորագրությամբ վավերացված գրավոր ծանուցում էլ. նամակի միջոցով՝ «Կոնտակտային տվյալներ» մասում նշված հասցեներին: Ծանուցմանը որպես հետևանք Ընկերությունը ոչնչացնում է տվյալ անձի վերաբերյալ իր կողմից հավաքագրված անձնական տվյալները:
 44. Տվյալների սուբյեկտն իրավունք ունի ստանալու տեղեկություններ իր անձնական տվյալների, տվյալները մշակելու, մշակելու հիմքերի և նպատակների, տվյալները մշակողի, նրա գտնվելու վայրի մասին, ինչպես նաև այն անձանց շրջանակի մասին, որոնց կարող են փոխանցվել իր անձնական տվյալները:
 45. Եթե Տվյալների սուբյեկտը համարում է, որ իր անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է ՀՀ օրենքների պահանջների խախտմամբ կամ այլ կերպ խախտում է իր իրավունքներն ու ազատությունները, ապա նա իրավունք ունի մշակողի գործողությունները կամ անգործությունը կամ որոշումները բողոքարկելու անձնական տվյալների պաշտպանության ՀՀ լիազոր մարմին կամ ՀՀ դատական կարգով:
 46. Տվյալների սուբյեկտը իրավունք ունի դիմելու Ընկերությանը՝ «Կոնտակտային տվյալներ» բաժնում նշված տվյալներով:
 47. Տվյալների սուբյեկտը պարտավորվում է տվյալները մշակողից պահանջելու ուղղել կամ ոչնչացնել իր անձնական տվյալները, եթե անձնական տվյալներն ամբողջական կամ ճշգրիտ չեն կամ հնացած են կամ ձեռք են բերվել անօրինական ճանապարհով կամ անհրաժեշտ չեն տվյալների մշակման նպատակներին հասնելու համար:
 48. Գաղտնիության համաձայնագրի փոփոխման կարգը
 49. Ընկերությունը իրավասու է փոփոխություններ կատարել սույն Գաղտնիության քաղաքականությունում:
 50. Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխված տարբերակը ենթակա է հրապարակման Կայքում:
 51. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնում դրանում նշված՝ «Թարմացված է ——— » ամսաթվի դրությամբ, և փոփոխման ամսաթվից հետո Տվյալների սուբյեկտի կողմից Կայքի շարունակաբար օգտագործումը կդիտվի որպես իր կողմից տրված պատշաճ համաձայնություն և փոփոխված պայմանների ընդունում:
 52. Կոնտակտային տվյալներ
 53. Ընկերության գտնվելու վայրը և նամակագրության հասցեն է՝ Խնկո Ապոր 1, ՀՀ, Երևան 0019:
 54. Ընկերության էլեկտրոնային հասցեն է՝ info@noventiqstore.am:
 55. Ընկերության հեռախոսահամարն է՝ +374 (11) 555-005:
 56. Եզրափակիչ դրույթներ
 57. Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունն ուժի մեջ է մտնում Կայքի այցելուի կողմից՝ Կայքին հասանելություն ստանալու պահից, իսկ Կայքի Օգտատերերի համար՝ Կայքում գրանցվելու պահից:
 58. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության նկատմամբ կիրառելի են ՀՀ օրենսդրական կարգավորումները, ներառյալ այն կարգավորումները, որոնք նախատեսված չեն սույն Գաղտնիության քաղաքականությամբ, սակայն վերաբերելի են դրա առարկային։
 59. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության բնօրինակը պետք է համարել Հայերեն տարբերակը, իսկ այլ լեզուներով թարգմանված Գաղտնիության քաղաքականության և Հայերեն լեզվի միջև հակասություններ առաջանալու դեպքում՝ գերակայում է Հայերենը:
 60. Սույն Գաղտնիության համաձայնագիրը թարմացված է՝ 30.01.2024թ.:

Գաղտնիության ծանուցում

 1. Ո՞վ ենք մենք
 2. Մենք՝ «NOVENTIQ HOLDING PLC»-ն (այսուհետ՝ «Ընկերություն») ենք, որը ստեղծվել է Կիպրոսի օրենսդրությանը համաձայն, որի գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Կիպրոս, Լիմասոլ, 3041, Կոստա Չարակի 11, գրասենյակ 302, և նրա դուստր ընկերություններն ու փոխկապակցված կազմակերպությունները: Ընկերությունը հանդիսանում է տվյալների մշակող:
 3. Ինչի՞ մասին է այս Գաղտնիության ծանուցագիրը
 4. Սույն Գաղտնիության ծանուցումը վերաբերում է հանրությանը ներկայացվող «NOVENTIQ» բրենդավորված կայքերին և այլ առցանց ծառայություններին և հղումով հասանելի է բոլոր կայքերում և ծառայություններում, որոնք այն ընդգրկում է: «NOVENTIQ»-ի որոշ կայքեր, հավելվածներ կամ առցանց ծառայություններ կարող են այլ կերպ հավաքել և օգտագործել անձնական տվյալները, և այդպիսով ունենալ «NOVENTIQ»-ի գաղտնիության այլ ծանուցում:
 5. Ցանկալի է ուսումնասիրել կայքում կիրառելի Գաղտնիության ծանուցումը, որը հասանելի է Ընկերության կայքերում, հավելվածներում կամ առցանց ծառայություններում:
 6. Ընկերության կայքերը և առաջարկներն ուղղված են գործարար և մասնագիտական գործունեություն ծավալող անձանց: Դրանք նախատեսված չեն մինչև 16 տարեկան անձանց համար։ Ընկերությունը դիտավորությամբ, առցանց եղանակով չի ստանում կամ առաջարկում տրամադրել 16 տարին չլրացած անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն:
 7. Ծանուցում. Գաղտնիության ծանուցման նպատակներից ելնելով «անձնական տվյալը» նշանակում է տվյալներ կամ տվյալների խումբ, որը թույլ է տալիս նույնականացնել անձին, ինչպիսիք են՝ անուն (անվանում), հասցե, հեռախոսահամար և էլ. փոստի հասցե: Ընկերության կողմից հատուկ նպատակով հավաքվող տվյալները տե՛ս ստորև.
 8. Տվյալների հավաքումը մարքեթինգային նպատակներով՝
 9. Հավաքման ենթակա տվյալներ՝ անուն, էլ. հասցե, հեռախոսահամար:
 10. Հավաքման նպատակը՝ ծառայությունների և ապրանքների խթանում:
 11. Հավաքման իրավական հիմք՝ Տվյալների սուբյեկտի կողմից տրված համաձայնություն, որը ենթակա է հետկանչման ցանկացած ժամանակ:
 12. Պահպանման ժամկետը՝ Ընկերությունը պահպանում է անձնական տվյալները այնքան ժամանակ, քանի դեռ Տվյալների սուբյեկտը օգտվում է ծառայություններից: Կայքի Գաղտնիության քաղաքականությամբ սահմանված Ընդհանուր դրույթներով և պայմաններով նախատեսված դեպքերում Ծառայությունները դադարեցվելու պարագայում, անձնական տվյալները կպահպանվեն Ընկերության համակարգերում և կմշակվեն այնքան ժամանակ և այն ծավալով, որքան օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ է տվյալներ մշակելու համար նախատեսված նպատակներն իրականացնելու համար, սակայն ոչ ավել, քան 2 տարի ժամկետով, բացառությամբ՝ երբ Ընկերության իրավական պարտավորությունները կատարելու, վեճերը լուծելու և Ընկերության իրավական համաձայնությունները կատարելու համար անհրաժեշտ է պահպանել տվյալներն ավելի երկար ժամկետով։
 13. Անձնական տվյալների հավաքման աղբյուրը՝ Տվյալների սուբյեկտը ինքնուրույն է տրամադրում տվյալները՝ Ընկերության ամսագրին գրանցվելով:
 14. Տվյալների տրամադրման պահանջը և չտրամադրելու հետևանքները՝ բաժանորդագրության համար անհրաժեշտ է լրացնել համապատասխան դաշտերը, այդպիսի տվյալների չտրամադրումը կհանգեցնի ամսագրին բաժանորդագրության ձախողմանը:
 15. Տվյալների հավաքումը միջոցառումներին գրանցվելու նպատակներով՝
 16. Հավաքման ենթակա տվյալներ՝ բիզնես կոնտակտային տվյալներ, որոնք կարող են ներառել՝ անուն, ազգանուն, էլ. հասցե, հեռախոսահամար, ընկերությունը, պաշտոնը, գործունեության ոլորտը:
 17. Հավաքման նպատակը՝ միջոցառումներին գրանցվելու և միջոցառման վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվություն ստանալու ու դրանց մասնակցելու համար:
 18. Հավաքման իրավական հիմք՝ կարող է տարբերվել՝ կախված տեղական կիրառելի օրենսդրությունից, բայց, ընդհանուր առմամբ, համարում ենք, որ Ընկերության կողմից տվյալների մշակումը իրականցվում է օրինական շահերից ելնելով, մինչև Տվյալների սուբյեկտի կողմից հատուկ Ծառայությունների կամ ապրանքների տրամադրման վերաբերյալ պահանջի ստացումը, որի դեպքում գոյություն ունեցող գործարքը կարգավորող փաստաթուղթը կհամարվի մշակման իրավական հիմքը: Նշված իրավական հիմքերով տվյալների մշակումը Ընկերության կողմից արդարացված է՝ հաշվի առնելով, որ մշակվող տվյալները սահմանափակվում են այն տեղեկություններով, որոնք Ընկերության հետ կիսում են գործարար և մասնագիտական գործունեություն ծավալող մարդիկ:
 19. Պահպանման ժամկետը՝ Ընկերությունը պահպանում է անձնական տվյալները այնքան ժամանակ, քանի դեռ Տվյալների սուբյեկտը օգտվում է Ծառայություններից, սակայն ոչ ավել, քան 2 տարի ժամկետով՝ սկսած Տվյալների սուբյեկտի կողմից վերջին միջոցառման գրանցումից:
 20. Անձնական տվյալների հավաքման աղբյուրը՝ Տվյալների սուբյեկտը ինքնուրույն է տրամադրում տվյալները՝ լրացնելով համապատասխան հարցումը:
 21. Տվյալների տրամադրման պահանջը և չտրամադրելու հետևանքները՝ համապատասխան դաշտերը անհրաժեշտ են բաժանորդագրության համար, այդպիսի տվյալների չտրամադրումը կհանգեցնի հարցումը հաստատելու և միջոցառմանը գրանցվելու ձախողմանը:
 22. Տվյալների հավաքումը Ընկերության հետ անմիջական կապ հաստատելու նպատակներով՝
 23. Հավաքման ենթակա տվյալներ՝ ելնելով նրանից, թե ինչ կապի միջոցով է Տվյալների սուբյեկտը կապ հաստատում Ընկերության հետ, և ինչ բովանդակություն է կրում Տվյալների սուբյեկտի գանգատը:
 24. Հավաքման նպատակը՝ Ընկերության կողմից իրեն հասցեագրված հարցերին և պահանջներին համարժեք պատասխանելու համար:
 25. Հավաքման իրավական հիմք՝ կարող է տարբերվել՝ կախված տեղական կիրառելի օրենսդրությունից, բայց, ընդհանուր առմամբ, համարում ենք, որ Ընկերության կողմից տվյալների մշակումը իրականցվում է օրինական շահերից ելնելով, մինչև Տվյալների սուբյեկտի կողմից հատուկ Ծառայությունների կամ ապրանքների տրամադրման վերաբերյալ պահանջի ստացումը, որի դեպքում գոյություն ունեցող գործարքը կարգավորող փաստաթուղթը կհամարվի մշակման իրավական հիմքը: Նշված իրավական հիմքերով տվյալների մշակումը Ընկերության կողմից արդարացված է՝ հաշվի առնելով, որ մշակվող տվյալները սահմանափակվում են այն տեղեկություններով, որոնք Ընկերության հետ կիսում են գործարար և մասնագիտական գործունեություն ծավալող մարդիկ:
 26. Պահպանման ժամկետը՝ Ընկերությունը պահպանում է անձնական տվյալները այնքան ժամանակ, քանի դեռ Տվյալների սուբյեկտը օգտվում է ծառայություններից, սակայն ոչ ավել, քան 2 տարի ժամկետով՝ սկսած Տվյալների սուբյեկտի հետ վերջին առնչությունից, բացառությամբ՝ երբ գոյություն ունեցող պայմանագիրը կամ իրավական պարտավորությամբ հիմնավորում է դրանց հետագա մշակումը ավելի երկար ժամկետով:
 27. Անձնական տվյալների հավաքման աղբյուրը՝ Տվյալների սուբյեկտը ինքնուրույն է տրամադրում տվյալները՝ առնչվելով Կայքի կամ Ընկերության հետ:
 28. Տվյալների տրամադրման պահանջը և չտրամադրելու հետևանքները՝ համապատասխան տվյալների չտրամադրումը կհանգեցնի պահանջվող տեղեկատվության ստացման ձախողմանը:
 29. Տվյալների հավաքումը «Cookie» և այլ տեխնոլոգիաների կիրառման վերաբերյալ քաղաքականության իրականացման նպատակով՝
 30. Հավաքման ենթակա տվյալներ՝ IP հասցե, գտնվելու վայր, բրաուզերի տվյալներ, գործունեություն:
 31. Հավաքման նպատակը՝ Կայքի պահպանում, ընդհանուր վիճակագրություն և Կայքի աշխատունակության և մարքեթինգային մեթոդների գնահատում:
 32. Հավաքման իրավական հիմք՝ կարող է տարբերվել՝ կախված տեղական կիրառելի օրենսդրությունից, բայց, ընդհանուր առմամբ, համարում ենք, որ Ընկերության կողմից տվյալների մշակումը իրականցվում է օրինական շահերից ելնելով, մինչև Տվյալների սուբյեկտի կողմից հատուկ Ծառայությունների կամ ապրանքների տրամադրման վերաբերյալ պահանջի ստացումը, որի դեպքում գոյություն ունեցող գործարքը կարգավորող փաստաթուղթը կհամարվի մշակման իրավական հիմքը: Նշված իրավական հիմքերով տվյալների մշակումը Ընկերության կողմից արդարացված է՝ հաշվի առնելով, որ մշակվող տվյալները սահմանափակվում են այն տեղեկություններով, որոնք Ընկերության հետ կիսում են գործարար և մասնագիտական գործունեություն ծավալող մարդիկ:
 33. Պահպանման ժամկետը՝ մանրամասների համար տե՛ս այստեղ՝https://softline.machtech.site/am/cookie-policy:
 34. Անձնական տվյալների հավաքման աղբյուրը՝ տվյալները ձեռք են բերվում ինքնաշխատ կերպով՝ Տվյալների սուբյեկտի կողմից Կայքի օգտագործմամբ, ինչպես նաև երրորդ անձանցից, ինչպիսին է՝ «Google Analytics»-ը:
 35. Տվյալների տրամադրման պահանջը և չտրամադրելու հետևանքները՝ Տվյալների սուբյեկտը պարտավորված չէ տրամադրել վերոնշյալ տվյալները:
 36. Տվյալների հավաքումը «KYC» (անգլերեն՝ «Know Your Customer», հայերեն՝ «Իմացեք ձեր հաճախորդին») նպատակներով՝
 37. Տվյալների սուբյեկտի տեսակները՝ Ընկերության ապրանքները և/կամ ծառայությունները ձեռք բերող կազմակերպությունների՝ Շահառու սեփականատերեր, հիմնական կառավարիչները, տնօրենները և փոխկապակցված այլ անձինք:
 38. Հավաքման ենթակա տվյալներ՝ Տվյալների սուբյեկտի լրիվ անվանումը, քաղաքացիությունը, ծննդյան օր ամիս տարեթիվը, Ընկերության հաճախորդի նկատմամբ հսկողության եղանակը:
 39. Հավաքման նպատակը՝ տեղեկատվություն ստանալու հաճախորդի նկատմամբ պատշաճ ջանասիրության դրսևորման (անգլ.՝ «due diligence») համար:
 40. Հավաքման իրավական հիմք՝ Ընկերության իրավական պարտավորությունը՝ պատշաճ ջանասիրության դրսևորումը (անգլ.՝ «due diligence»)՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության դեմ պայքարի շրջանակներում:
 41. Պահպանման ժամկետը՝ անձնական տվյալները կպահպանվեն Ընկերության համակարգերում և կմշակվեն այնքան ժամանակ և այն ծավալով, որքան օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ է տվյալներ մշակելու համար նախատեսված նպատակներն իրականացնելու համար, Ընկերության իրավական պարտավորությունները կատարելու, վեճերը լուծելու և Ընկերության իրավական համաձայնությունները կատարելու համար:
 42. Անձնական տվյալների հավաքման աղբյուրը՝ հանրամատչելի աղբյուրներ:
 43. Տվյալների հավաքումը ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի պայմանագրերի կնքման և կատարման նպատակով՝
 44. Տվյալների սուբյեկտի տեսակները՝ Ընկերությունից ապրանքներ և/կամ ծառայություններ ձեռքբերող ընկերությունների ներկայացուցիչներ և աշխատակիցներ, ինչպես նաև Ընկերությունից ապրանքներ և/կամ ծառայություններ ձեռքբերող ֆիզիկական անձինք:
 45. Հավաքման ենթակա տվյալներ՝ ամբողջական անուն, էլեկտրոնային փոստի հասցե, առաքման հասցե, հեռախոսահամար: Ընկերությունների համար լրացուցիչ տվյալներ են հանդիսանում՝ ընկերության անվանումը, ՀՎՀՀ: Պատվերի կատարման ընթացքում կարող են մշակվել հետևյալ տվյալները՝ «clickstream», վճարման եղանակների մասին տվյալներ, վճարման գործարքների ցուցիչներ, վճարման եղանակներ և պայմաններ, IP հասցե:
 46. Հավաքման նպատակը՝ ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի պայմանագրերի կնքում և կատարում:
 47. Հավաքման իրավական հիմք՝ պայմանագրերի կատարում:
 48. Պահպանման ժամկետը՝ Ընկերությունը պահպանում է տվյալները մինչև պայմանագրի գործողության ավարտը, ինչպես նաև՝ մինչև վաղեմության ժամկետի գործելը: Լրիվ անունը (անվանումը), հասցեն, վճարային գործարքների մասին տեղեկատվության ցուցիչները պահպանվում են՝ ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան:
 49. Անձնական տվյալների հավաքման աղբյուրը՝ Տվյալների սուբյեկտը ինքնուրույն է տրամադրում տվյալները:
 50. Տվյալների տրամադրման պահանջը և չտրամադրելու հետևանքները՝ տվյալները հավաքվում են պայմանագրի կատարման համար, դրանց չտրամադրումը կարող է հանգեցնել պայմանագրի չկատարմանը:
 51. Լրացուցիչ նպատակ՝ տվյալները կօգտագործվեն վիճակագրական նպատակներով՝ Ընկերության կողմից իր հաճախորդներին ավելի լավ հասկանալու և նրանց բարձրորակ ծառայությունների մատուցման և ապրանքների տրամադրման համար:
 52. Տվյալների հավաքումը հաճախորդների աջակցության նպատակով՝
 53. Տվյալների սուբյեկտի տեսակները՝ Ընկերությունից ապրանքներ և/կամ ծառայություններ ձեռքբերող ընկերությունների ներկայացուցիչներ և աշխատակիցներ, ինչպես նաև Ընկերությունից ապրանքներ և/կամ ծառայություններ ձեռքբերող ֆիզիկական անձինք:
 54. Հավաքման ենթակա տվյալներ՝ լրիվ անունը (անվանումը), էլ. փոստի հասցեն, հեռախոսահամարը, զանգերի ձայնագրությունները, ընկերության անվանումը:
 55. Հավաքման նպատակը՝ հաճախորդների աջակցություն՝ ընթացիկ պայմանագրերի համար:
 56. Հավաքման իրավական հիմք՝ պայմանագրերի կատարում:
 57. Պահպանման ժամկետը՝ Ընկերությունը պահպանում է տվյալները մինչև պայմանագրի գործողության ավարտը, ինչպես նաև՝ մինչև վաղեմության ժամկետի գործելը: Զանգերի ձայնագրությունները կպահպանվեն առավելագույնը 1 տարի ժամկետով, եթե գործող պայմանագիրը, իրավական պահանջը կամ կիրառելի իրավական նորմը, բացառությամբ վաղեմության ժամկետի, չի արդարացնում դրանց հետագա պահպանումը ավելի երկար ժամկետով:
 58. Անձնական տվյալների հավաքման աղբյուրը՝ Տվյալների սուբյեկտը ինքնուրույն է տրամադրում տվյալները:
 59. Տվյալների տրամադրման պահանջը և չտրամադրելու հետևանքները՝ տվյալները հավաքվում են հաճախորդների սպասարկման համար, դրանց չտրամադրումը կարող է հանգեցնել սպասարկման տրամադրման ձախողմանը:
 60. Լրացուցիչ նպատակ՝ տվյալները կօգտագործվեն վիճակագրական նպատակներով՝ Ընկերության կողմից իր հաճախորդներին ավելի լավ հասկանալու և նրանց բարձրորակ ծառայությունների մատուցման և ապրանքների տրամադրման համար:
 61. Անձնական տվյալների փոխանցումը երրորդ անձանց
 62. Ընկերությունը իրավասու է փոխանցելու անձնական տվյալները երրորդ անձանց՝ Տվյալների սուբյեկտի համաձայնության առկայության դեպքում:
 63. Ընկերությունը իրավասու է փոխանցելու անձնական տվյալները երրորդ անձանց, երբ դա բխում է Ընկերության՝ անձնական տվյալների մշակման նպատակներից, ինչպես նաև, երբ դա անհրաժեշտ է Ընկերության գործառույթների, պարտականությունների, լիազորությունների կատարման համար:
 64. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից օրենքով նախատեսված դեպքում և կարգով ներկայացված պահանջի, ինչպես նաև Ընկերության իրավական պարտավորություններից ելնելով՝ Տվյալների սուբյեկտի անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել այդ մարմիններին։
 65. «NOVENTIQ» բրենդավորմամբ կայքը կարող է պարունակել հղումներ՝ երրորդ կազմակերպությունների կայքերին կամ կայքերից: Այդ կայքերը կարող են ունենալ իրենց գաղտնիության քաղաքականությունը, և Ընկերությունը որևէ պատասխանատվություն չի կրում դրանց համար:
 66. Ընկերության սեփականատիրոջ փոփոխության, վերակազմակերպման կամ այլ իրադարձության դեպքում, որը կհանգեցնի անձնական տվյալների փոխանցմանը այլ անձի, այդ մասին Ընկերությունը կտեղեկացի էլ. փոստի և (կամ) Կայքում համապատասխան ծանուցում հրապարակելու միջոցով՝ պարզաբանելով տվյալների նոր մշակողի ինքնությունը և անձնական տվյալների կապակցությամբ՝ Տվյալների սուբյեկտի ընտրության հնարավորությունները:
 67. Ընկերությունը կարող է փոխանցել անձնական տվյալները ոչ միայն ՀՀ տարածքում գործող, այլև ՀՀ տարածքից դուրս գործող ընկերություններին, գործընկեր կազմակերպություններին, որոնք ՀՀ իրավասու մարմնի կողմից սահմանված կարգով ունեն բավարար պաշտպանության մակարդակ:
 68. Տվյալների սուբյեկտի իրավունքները և պարտականությունները
 69. Տվյալների սուբյեկտն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հրաժարվելու իր կողմից տրված համաձայնությունից՝ ուղարկելով «Անձնական տվյալների մշակման համաձայնության հետկանչում» վերնագրով գրավոր ծանուցում կամ ուղարկելով էլեկտորնային ստորագրությամբ վավերացված էլ. նամակ՝ Կոնտակտային տվյալներ մասում նշված հասցեներին: Որպես հետևանք Ընկերությունը ոչնչացնում է տվյալ անձի վերաբերյալ հավաքագրված անձնական տվյալները:
 70. Տվյալների սուբյեկտն իրավունք ունի ստանալու տեղեկություններ իր անձնական տվյալների, տվյալները մշակելու, մշակելու հիմքերի և նպատակների, տվյալները մշակողի, նրա գտնվելու վայրի մասին, ինչպես նաև այն անձանց շրջանակի մասին, որոնց կարող են փոխանցվել անձնական տվյալները:
 71. Եթե Տվյալների սուբյեկտը համարում է, որ իր անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրության պահանջների խախտմամբ կամ այլ կերպ խախտում է իր իրավունքներն ու ազատությունները, ապա նա իրավունք ունի մշակողի գործողությունները կամ անգործությունը կամ որոշումները բողոքարկելու անձնական տվյալների պաշտպանության լիազոր մարմին կամ դատական կարգով:
 72. Տվյալների սուբյեկտը իրավունք ունի դիմելու Ընկերությանը՝ «Կոնտակտային տվյալներ» բաժնով նշված տվյալներով:
 73. Տվյալների սուբյեկտը պարտավոր է մշակողից պահանջելու ուղղել կամ ոչնչացնել իր անձնական տվյալները, եթե անձնական տվյալներն ամբողջական կամ ճշգրիտ չեն կամ հնացած են կամ ձեռք են բերվել անօրինական ճանապարհով կամ անհրաժեշտ չեն մշակելու նպատակներին հասնելու համար:
 74. Անձնական տվյալների գաղտնիության ռեժիմը և մշակման անվտանգությունը
 75. Ընկերությանը հայտնի դարձած անձնական տվյալների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հանդիսանում է գաղտնի և պաշտպանված է ՀՀ օրենքով:
 76. Ընկերությունը չի ընդունում որոշումներ, որոնք իրավական հետևանքներ են առաջացնում օգտատերերի համար կամ այլ կերպ ազդում են նրանց իրավունքներն ու օրինական շահերի վրա:
 77. Անձնական տվյալները պաշտպանելու համար Ընկերությունը նախատեսում է պաշտպանության համար բավարար տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցառումներ․
 78. Անձնական տվյալները պաշտպանելու համար Ընկերությունը ձեռնարկում է ողջամիտ քայլեր՝ տվյալները անօրինական օգտագործումից, հասանելությունից, հարապարակումից, փոփոխումից, ոչնչացումից կամ այլ միջամտությունից կանխելու և ապահովելու համար։
 79. Ընկերությունը նշանակել է անձնական տվյալների մշակման կազմակերպման համար պատասխանատու անձ:
 80. Անձնական տվյալների պաշտպանության եղանակները
 81. Ընկերությունը կիրառում է մի շարք միջոցներ, որոնք միտված են պաշտպանելու անձնական տվյալները: Դրանցից են՝
 82. Մշակման համակարգերի և ծառայությունների ընթացիկ գաղտնիության, ամբողջականության, մատչելիության և ճկունության ապահովման միջոցառումներ:
 83. Միջոցառումներ՝ ֆիզիկական կամ տեխնիկական միջադեպի դեպքում անձնական տվյալների հասանելիությունն ու հասանելիությունը ժամանակին վերականգնելու հնարավորության ապահովման համար:
 84. Մշակման անվտանգությունն ապահովելու նպատակով տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցառումների արդյունավետության կանոնավոր փորձարկման, գնահատման և գնահատման գործընթացներ:
 85. Օգտագործողի նույնականացման և վավերացման միջոցառումներ:
 86. Տվյալների պաշտպանության միջոցներ փոխանցման ընթացքում:
 87. Տվյալների պաշտպանության միջոցներ պահպանման ժամանակ:
 88. Անձնական տվյալների կեղծանունացում և/կամ կոդավորում:
 89. Միջոցառումներ այն վայրերի ֆիզիկական անվտանգության ապահովման համար, որտեղ մշակվում են անձնական տվյալները:
 90. Միջոցառումներ՝ միջոցառումների գրանցումն ապահովելու համար:
 91. Համակարգի կազմաձևումն (system configuration) ապահովելու միջոցառումներ, ներառյալ չփոխակերպված կազմաձևումը (default configuration):
 92. Միջոցառումներ՝ ներքին ՏՏ և ՏՏ անվտանգության կառավարման համար:
 93. Գործընթացների և ապրանքների սերտիֆիկացման/ապահովման միջոցառումներ:
 94. Տվյալների նվազագույնի հասցնելու համար միջոցներ:
 95. Տվյալների որակի ապահովման միջոցառումներ:
 96. Տվյալների սահմանափակ պահպանման ապահովման միջոցառումներ:
 97. Հաշվետվության ապահովման միջոցառումներ.
 98. Միջադեպերի վաղ հայտնաբերման, կառավարման և վերականգնման միջոցառումներ:
 99. Գաղտնիության ծանուցման փոփոխման կարգը
 100. Ընկերությունը իրավասու է փոփոխություններ կատարել Գաղտնիության ծանուցման մեջ:
 101. Գաղտնիության ծանուցման փոփոխված տարբերակը ենթակա է հրապարակման Կայքում:
 102. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնում դրանում նշված՝ «Թարմացված է ——— » ամսաթվի դրությամբ, և փոփոխման ամսաթվից հետո Տվյալների սուբյեկտի կողմից Կայքի շարունակաբար օգտագործումը կդիտվի որպես իր կողմից տրված պատշաճ համաձայնություն և փոփոխված պայմանների ընդունում:
 103. Կոնտակտային տվյալներ
 104. Ընկերության գտնվելու վայրը և նամակագրության հասցեն է՝ Խնկո Ապոր 1, ՀՀ, Երևան 0019:
 105. Ընկերության էլեկտրոնային հասցեն է՝ info@noventiqstore.am:
 106. Ընկերության հեռախոսահամարն է՝ +374 (11) 555-005:
 107. Եզրափակիչ դրույթներ
 108. Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունն ուժի մեջ է մտնում Կայքի այցելուի կողմից՝ Կայքին հասանելություն ստանալու պահից, իսկ Կայքի Օգտատերերի համար՝ Կայքում գրանցվելու պահից:
 109. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության նկատմամբ կիրառելի են ՀՀ օրենսդրական կարգավորումները, ներառյալ այն կարգավորումները, որոնք նախատեսված չեն սույն Գաղտնիության քաղաքականությամբ, սակայն վերաբերելի են դրա առարկային։
 110. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության բնօրինակը պետք է համարել Հայերեն տարբերակը, իսկ այլ լեզուներով թարգմանված Գաղտնիության քաղաքականության և Հայերեն լեզվի միջև հակասություններ առաջանալու դեպքում՝ գերակայում է Հայերենը:
 111. Սույն Գաղտնիության ծանուցումը թարմացված է՝ 30.01.2024թ.: